top of page

Privacyverklaring

Privacy van onze deelnemers, vrienden en sponsoren

 

Met ingang van 25 mei 2018 is binnen de EU de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (EU 679/2016) van kracht. De verordening bevat nieuwe regels en
verplichtingen om de bescherming van persoonsgegevens en privacy te verbeteren. De Stichting
Open Fanfare Orkest (OFO) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.openfanfareorkest.nl
Noorderstraat 103, 6953 CD Dieren
info@openfanfareorkest.nl

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

OFO verwerkt persoonsgegevens van deelnemers, vrienden en sponsoren doordat zij deze
gegevens zelf aan ons verstrekken.
De persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Instrument

  • Bankrekeningnummer

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan er contact
worden opgenomen met ons via webmaster@openfanfareorkest.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OFO verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Versturen van informatie over OFO en haar projecten

  • Versturen van bladmuziek aan deelnemers van een project

  • Het versturen van machtigingen voor de betaling van project- en sponsorbijdragen

  • Contact zoeken als uit controle blijkt dat de project- of sponsorbijdrage niet betaald is

 
Geautomatiseerde besluitvorming

OFO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
iemand van het stichtingsbestuur van OFO) tussen zit.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OFO bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor deze gegevens worden verzameld. Indien een persoon niet meer deelneemt aan een
nieuw project of heeft aangegeven te willen stoppen met de sponsorbijdrage, worden de
persoonsgegevens na twee jaar verwijderd.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

OFO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met toestemming van de betrokken persoon of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

 
Foto’s

Via onze website en via social media kanalen publiceren wij foto’s van repetities en concerten met
daarop deelnemers die daarvoor expliciet toestemming hebben verleend bij inschrijving van een
project.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OFO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, anders dan cookies die nodig zijn voor het
laten functioneren van de WordPress website.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere deelnemer, vriend en sponsor heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens door OFO en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat zij bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij van hen
beschikken in een computerbestand naar hen of een ander, door hen genoemde organisatie, te
sturen.


Deelnemers, vrienden en sponsoren kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van hun toestemming
of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar
webmaster@openfanfareorkest.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door hen is gedaan, vragen wij hen een kopie
van hun identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie moeten pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van hun privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .
Deelnemers, vrienden en sponsoren hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OFO neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als men het idee heeft dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webmaster@openfanfareorkest.nl
Bij een eventueel datalek wordt dit direct, in ieder geval binnen 72 uur, doorgegeven aan de
Autoriteit Persoonsgegevens op: 0900-3282 535 of op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

bottom of page